Everesta, s.r.o.

Školení BOZP

BOZP

Mějte si záporný postoj ke vzdělávání, vykřikujte, že to je zbytečné utrácení peněz, stavte se třeba na hlavu, jednomu ale neuniknete, ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Musíte své zaměstnance proškolit z BOZP nebo PO. Tak mluví zákon.

BOZP, jedna ze zkratek, kterou málokdy uslyšíte v nezkráceném tvaru: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Většina z nás, kancelářských krys, podepsala kdysi nějaký papír, někdo si možná pamatuje, že prošel nějakým nudným školením. Přestože máme pocit, že více nepotřebujeme, ve skutečnosti jde o velmi široký mezivědní obor. A co víc, může jít o velké peníze, až se něco doopravdy stane. Prvním, po čem pak pojišťovna pátrá je dokumentace BOZP a doklady o tom, že zaměstnanci byli řádně seznámeni se zásadami BOZP a proškoleni.

Ze zákona vyplývá v této oblasti obrovské množství povinností zaměstnavatelů i zaměstnanců. Nebudeme je tu všechny vyjmenovávat, dočtete se je v různých příručkách, nebo se je dozvíte právě na školení. Jmenujme však povinnosti související právě se školením.

Povinnosti zaměstnanců:
- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí,
- neobsluhovat stroje nebo zařízení, pro které nejsou zaškoleni ani zaučeni. Dodržovat požadavky bezpečné práce pro obsluhu strojů a technických zařízení.

Povinnosti zaměstnavatele:
- zajistit zaměstnancům školení BOZP, které se týká jejich práce a pracoviš¬tě; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
- zajistit zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik,
- vést dokumentaci o školeních, informacích a pokynech.

Školení managementu a vedoucích zaměstnanců je prováděno:
a) po jmenování do funkce,
b) formou opakování v intervalu minimálně 1x za 3 roky.

Školení zaměstnanců je prováděno:
a) po nástupu do nového zaměstnání formou vstupní instruktáže, kterou provádí většinou přímý nadřízený, při níž seznamuje nového zaměstnan¬ce s pracovními povinnostmi, např. s platným pracovním řádem, pracovním místem a jeho uspořádáním, pracovními a technologickými postupy, atd.
b) následně formou opakovaného školení v pravidelném intervalu mini¬málně 1x za 2 roky, které provádí buď specialista BOZP, nebo vyškolený vedoucí zaměstnanec
c) následně formou opakovaných školení (seznámení, informování) v ne¬pravidelném intervalu, která jsou zaměřena především na určitý okruh/okruhy (skupiny) zaměst¬nanců nebo se provádějí při přeřazení zaměstnance na jiné pracoviště firmy a týkají se:
- šetřených pracovních úrazů, jejich příčin, zdrojů, následných opatření a rizik možného opakování,
- změn technologie nebo technického vybavení ihned po jejich uvedení do provozu s důrazem na rizika spojená s jejich používáním,
- činností a rizik s nimi spojených na novém pracovišti zaměstnance.

Speciální školení:
V některých speciálních profesích je potřeba o bezpečnosti vědět přeci jen něco víc, než třeba v obyčejné kanceláři. Jedná se o řidiče z povolání, řidiče moto¬rových vozíků, obsluhu stavebních strojů, jeřábníky a vazače, zaměstnance pracující ve výškách atd. Intervaly a obsah těchto školení jsou stanoveny příslušnými nařízeními vlády, vyhláškami a technickými normami.

A které zákony upravují tuto problematiku a stanovují práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ma¬nagementu v oblasti BOZP?
- Zákoník práce
- Zákon o ochraně veřejného zdraví
- Zákon o inspekci práce
- Nařízení vlády
- Vyhlášky

Málokdo ví, že na odborné vzdělávání zaměstnanců navíc můžete získat dotace. Např. prostřednictvím globálního grantu EDUCA, který spadá pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Jak získat dotaci na školení Vám poradí:
Jiří Čížek
odborný konzultant, vedoucí projektového týmu ECS Eurofinance
Telefon: 481 130 415
Mobil: 777 038 119
E-mail: jiri.cizek@ecs-eurofinance.cz

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem. Doplňte prosím výsledek.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.